Category: Magazines

Bible News Prophecy Magazine in Luo Oct-Dec 2018

Koa kuom Jandiko: Kresmas? Ok en nyasi mara. Chik mokwongo: Bende ihero Nyasaye kaka owinjore? Som puonjruok mar Muma e somo mar 14b: Dhano en ang’o? To Nyasaye wachonua ni dhano en ang’o? Injili mane mane Yesu oyalo? Bende Yesu

Posted in CCOG Africa News, Magazines, Uncategorized

Bible News Prophecy Magazine in Dholuo Apr-Jun 2018

Duond Weche Mokor. Bironu e yo machalo kama. Bende Kanisa Nyasaye mar adieri owinjore bed kod Log tichne Jerusalem? Jomoko wacho kamano! To Muma puonjo nang’o? Somo Muma e Lesson mar 13:Ang’o ma Jo Kristo biro yudo kaka gikeni? Osinginegi

Posted in CCOG Africa News, Magazines

Bible News Prophecy Magazine in Chichewa Apr-Jun 2018

M’magazini Ino: 3 Kuchokera Mkonzi: KODI MPINGO WOONA WA MULUNGU NDI WOYENERA KUKHALA NDI LIKULU LAKE KU YERUSALEMU? Anthu ena akumatero. Kodi nanga baibulo likutiphunzitsa kuti chiyani? 13 TIYENI TIWERENGE PHUNZIRO 13 LA BAIBULO: Kodi cholowa cha Akhristu chiani? Kodi

Posted in CCOG Africa News, Magazines