Category: Dholuo

Waduto wasetimo gik ma orem e mbele Nyasaye

Wuod Nyasaye manyaka! Uom yie nyaka walok pachwa kaluwore gi risto ni en ng gima ne otimo kendo ang’o ma omiyo idonjo e warruok? (Dholuo) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Dholuo

AMANG ’ANA AMAYA ‘OBOBANI BW’EBUKU – Engatiato – Egetamo 2023

  Here is a pdf link to the Kisii edition of BNP magazine: BNP AMANG ’ANA AMAYA ‘OBOBANI BW’EBUKU – Engatiato – Egetamo 2023 Ase ring’ana eri: 2 Omoriki: DR. Bob Thiel Gonchora Gocha Ekegegusii: PR. Ezekiel Ombaso Oanda. Korwa ase

Posted in Asante Twi, CCOG Africa News, Dholuo, Kiswahili, Magazines, Sermons, Swahili

Waduto wasetimo gik ma orem e mbele Nyasaye

3 WERUOKWA 1. Ohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo 2. Dwaro yie ne Yesu Kristo kaka Jawar mari kendo? 3. Aseketho kendo owinjore mondo ayud kum mari? 4. As lamo ni kende kata lamo moro amora okbi warii? 5. Yie

Posted in Dholuo

Waduto wasetimo gik ma orem e mbele Nyasaye

3 WERUOKWA 1. Ohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo 2. Dwaro yie ne Yesu Kristo kaka Jawar mari kendo? 3. Aseketho kendo owinjore mondo ayud kum mari? 4. As lamo ni kende kata lamo moro amora okbi warii? 5. Yie

Posted in Dholuo