Waduto wasetimo gik ma orem e mbele Nyasaye

Wuod Nyasaye manyaka!

Uom yie nyaka walok pachwa kaluwore gi risto ni en ng gima ne otimo kendo

ang’o ma omiyo idonjo e warruok?

(Dholuo) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Dholuo