Waduto wasetimo gik ma orem e mbele Nyasaye

3
WERUOKWA
1. Ohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo
2. Dwaro yie ne Yesu Kristo kaka Jawar mari kendo?
3. Aseketho kendo owinjore mondo ayud kum mari?
4. As lamo ni kende kata lamo moro amora okbi
warii?
5. Yie ne yduesu kaka fawar mari nyiso kei in iwuon
kod geno kuome
6. Kod tich mane otieko e mondo eka owari kowuok
kuom richo ni…
7. Kum ma awinjrago mondo okalo kuom
Msalaba mondo owari

 

Waduto wasetimo gik ma
orem e mbele Nyasaye

Posted in Dholuo