Sira juman lo ye kisili sira nin ye?

3
Karamɔgɔba
1. Kɔsɔn an ka kan ka Kisiba sɔrɔ?
2. Mɔgɔ caman hakili la ko Kretiyɛnya kɛra?
3. Ne b’a lɔn ko ne ka kan ni ɲangili ye?
4. Walasa ne ka lannaya la ale kan ne ka yafali sɔrɔ
aw fɛ?
5. Mɔgɔsi ti yafali sɔrɔ n’a tigi ye koɲumanw kɛ
gwengwen
6. Aw barika aw ka barika ani gwengwen aw ka yafali
kosɔn …
7. Ni i sɔnna Yezu Krista ra ko I yɛrɛ ka
koɲumanw kɛ

 

Sira juman lo ye kisili
sira nin ye?

Posted in Dyula