Category: Dyula

Sira juman lo ye kisili sira nin ye?

3 Karamɔgɔba 1. Kɔsɔn an ka kan ka Kisiba sɔrɔ? 2. Mɔgɔ caman hakili la ko Kretiyɛnya kɛra? 3. Ne b’a lɔn ko ne ka kan ni ɲangili ye? 4. Walasa ne ka lannaya la ale kan ne ka yafali

Posted in Dyula

Sira juman lo ye kisili sira nin ye?

3 Karamɔgɔba 1. Kɔsɔn an ka kan ka Kisiba sɔrɔ? 2. Mɔgɔ caman hakili la ko Kretiyɛnya kɛra? 3. Ne b’a lɔn ko ne ka kan ni ɲangili ye? 4. Walasa ne ka lannaya la ale kan ne ka yafali

Posted in Dyula