Halicci Dan Sadsam Daban Da Sauran

3
GINSHIKIN
1. Ke yanke mana hukunci da daidai da kuskure?
2. Game da ikon canzawa na sabon tunani aɗannan ayoyin?
3. Magana ne kan bangarori daban-daban na abubuwan
ruhaniyar ɗan?
4. Haɗakar abubuwa da halaye marasa kyau motsin
zuciyarmu?
5. Da tunani suna da alaƙa da juna ataƙila ruhi yana tattare
da haɗuwa da duk wasu
6. Game da wannan batun tsawon ƙarnika kuma ba a taɓa
yin shelar yanke hukunci…
7. Suna koyar da cewa mutum hoto ne yana ganin mutane
Gama gari game da wannan hoton

 

Halicci Dan Sadsam Daban
Da Sauran

Posted in Ndebele