Category: Ndebele

Halicci Dan Sadsam Daban Da Sauran

3 GINSHIKIN 1. Ke yanke mana hukunci da daidai da kuskure? 2. Game da ikon canzawa na sabon tunani aɗannan ayoyin? 3. Magana ne kan bangarori daban-daban na abubuwan ruhaniyar ɗan? 4. Haɗakar abubuwa da halaye marasa kyau motsin zuciyarmu?

Posted in Ndebele