Bugaragara Inzira Igana Ku Bugingo

3
IKADUHA
1. Kugira ngo tugire amizero ahamye?
2. Tugomba guhindura imitekerereze yacu
yerekeranye?
3. Dushyize ukwemera kwacu muri wie tukagira
icyizere mu rupfu rwe yadupfiriye?
4. Cy’ibyaha byacu,tuzagirirwa imbabazi kandi
tuzahabwa isezerano ry’ubugingo?
5. Bigeza aho itanga umwana wayo w’ikinege,igira
ngo umwemera wese atazacibwa
6. Wamamarisha umunwa wawe ko ari Nyagasani kandi
ukemera mu mutima…
7. Ukwemera konyine tugirira
Mwakijijwe ku buntu

 

Bugaragara Inzira Igana Ku
Bugingo

Posted in Herero