Tsaya Kotlhao e Neng e Re Tshwanetse

3
DUMELANG
1. Dikamano tsa gago le batho di a tlhaela le go nna
lolea??
2. Morago ga botshelo jo?
3. Leka go go dirisa gore e nne bona ba ungwang?
4. Tlala e utlwang ke tlala ya semowa, mme o ka
kgorisiwa fela ke?
5. Kgaogane le modimo beibele e re bolelela gore re
leofile rotlhe mme ka ga jalo
6. Ga malatsi a le mararo tsoga mo baswingfatsa
phenyo ya gagwe ya boleo le loso…
7. Ya rona ya mannete le modisa
Neileng morwae ale

 

Tsaya Kotlhao e Neng e
Re Tshwanetse

Posted in Tswana