Ndikudziwitsani abale umene ndinakulalikirani inu

3
AKHULUPIRIRA
1. Analengedwa ndi cilingo coti iyeyo akhale pa ubale ndi seuldyeh?
2. Pamene ucimo unalowa m’dziko lapansi unalekanitsa ubalewo?
3. Citiphunzitsa kuti anakhala ndi kuyenda m’dziko lapansi ngati komanso munthu?
4. Ndipo anafa pa mtanda akhulupirira kuti anafa anaikidwa m’manda anaukitsidwa?
5. Cimafalitsa uthenga wa imfa yakuti mwa imfa imeneyo mlandu wa macimo onse
6. Pakati pa munthu ndi syulungu ukhala wokonzedwanso kapena kuti umayambanso mwa…
7. Kuti cofunikira kuti munthu apulumutsidwe
Munthuyo ayenera kuika cikhulupiriro

 

Ndikudziwitsani abale umene ndinakulalikirani inu

Posted in Luvale