Citanthauza ciani kukhala rtkristu wobadwa

3
NDINATIKWA
1. Mwatsopano atanthauza kubadwa kucokera kumwamba?
2. Anafunadi thandizo lenileni anafunaca mtima wace?
3. Ndi mzimu woyanjana ndi ubadwanso kubadwa kwatsopano ndinchito?
4. Wamunthu okhulupirira kumupatsa iyeumoyo wosat?
5. Kubadwa kwatsopano komanso tingathe kunena kuti kuterondi kukhala anulu
6. Linafunsidwa mwa nzeru ndithu kuti cifukwa ninji munthu ayenera…
7. Anakupatsani moyo pokhala munali akufa
Naperewera pa ulemerero

 

Citanthauza ciani kukhala rtkristu wobadwa

Posted in Lambya