Category: Lambya

Citanthauza ciani kukhala rtkristu wobadwa

3 NDINATIKWA 1. Mwatsopano atanthauza kubadwa kucokera kumwamba? 2. Anafunadi thandizo lenileni anafunaca mtima wace? 3. Ndi mzimu woyanjana ndi ubadwanso kubadwa kwatsopano ndinchito? 4. Wamunthu okhulupirira kumupatsa iyeumoyo wosat? 5. Kubadwa kwatsopano komanso tingathe kunena kuti kuterondi kukhala anulu

Posted in Lambya