Category: Luvale

Ndikudziwitsani abale umene ndinakulalikirani inu

3 AKHULUPIRIRA 1. Analengedwa ndi cilingo coti iyeyo akhale pa ubale ndi seuldyeh? 2. Pamene ucimo unalowa m’dziko lapansi unalekanitsa ubalewo? 3. Citiphunzitsa kuti anakhala ndi kuyenda m’dziko lapansi ngati komanso munthu? 4. Ndipo anafa pa mtanda akhulupirira kuti anafa

Posted in Luvale