Anih thuhi asawi ngai loa niantia

3
KUYAKUVEZWA
1. Yeyokuba uThixo uye wazibonakalisa ngolwazi ngaye
yaye?
2. Lungahoywa oyakuthi angene ekuphumleni kwakhe?
3. Ngokuthi siqonde ukuba uThixo ngumdali wethu yaye
singumsebenzi wakhe?
4. Wadalwa wangaphezu kwazo zonke ezinye izidalwa
waze wanikwa?
5. Ngoko kunjalo ibonakalise ukukhsanya koimsebenzi
wakhe gokuthi uqwalasele indalo ngobuk
6. Ngokuphanda ngakumbi ngezinto ezibalulekileyo ngo
hixo ophila ngonaphakad ithetha ukuthi…
7. Nasiphelo ubukho bakhe abusayi buphele
Kuthetha ukuba uThixo uthembekile

 

Anih thuhi asawi ngai loa
niantia

Posted in Tiv