Anapatsidwa kuonetsa m’mene iwo angamverere ndi kuyami

3
TIFUNIKIRA
1. Komanso zofunikira pokonda mzathu nthawi
imodzimodz?
2. Mbali imodzi la buku lonse kukhala kuti conse
citikhuza?
3. Nakwaniritsa cabe mbali ina ya cilamulo monga
mwakuzipereka nsembe?
4. Tisunge malamulo ace: ndipo malamulo ace sali olemetsa
Khum?
5. Pa malamulo amenewo malamulo asanu ndi anai
awabwerezanso ku Cipangano icodziwikiratu…
6. Milungu ina yacabecabe kapena kuigwadira iyo gati
tikonda anansi itidzawapha iwo…
7. Kusilira zimene ali nazo kutitsutsa anthu zakwathu
Ionetsa ife anthu ngati Mpulumu

 

Anapatsidwa kuonetsa m’mene
iwo angamverere ndi kuyami

Posted in Tumbuka