Kujeziswa Kwangunaphakadze Kuphela kodvwa Sipho Semusa

3
NGUMKRESTU
1. Kutsi lemisebenti lemihle lesiyentako?
2. Wasisindzisa kungasito tintfo letilungile lesitentile?
3. Sisindzisiwe ngekukholwa kodvwa loku ukuphumi
kitsi kungenca?
4. Loneliciniso ngumuntfu inkholo nelitsembha
kumsebenti?
5. Loneliciniso lutsandvo lwalabanye and
nekulihlonipha ligama laNkulunkulu
6. Ngelusuku akhuluma inkhulumo ngebusuku lwati
abaleni alukho inkhulum…
7. Kwalomhlaba singalwala lolwati etingcondvweni
Lekenta kube nalokukholelwa

 

Kujeziswa Kwangunaphakadze
Kuphela kodvwa Sipho Semusa

Posted in Swati