Category: Swati

Kujeziswa Kwangunaphakadze Kuphela kodvwa Sipho Semusa

3 NGUMKRESTU 1. Kutsi lemisebenti lemihle lesiyentako? 2. Wasisindzisa kungasito tintfo letilungile lesitentile? 3. Sisindzisiwe ngekukholwa kodvwa loku ukuphumi kitsi kungenca? 4. Loneliciniso ngumuntfu inkholo nelitsembha kumsebenti? 5. Loneliciniso lutsandvo lwalabanye and nekulihlonipha ligama laNkulunkulu 6. Ngelusuku akhuluma inkhulumo ngebusuku

Posted in Swati