Imfihlelo yecebo likaThixo

2
Imixholo
1. Icebo likaThixo liyimfihlakalo kwabaninzi
2. Kwakutheni ukuze Indalo? Kutheni Bengabantu? Kutheni uSathana? Yintoni iNyaniso? Yintoni Iimfihlelo zokuphumla nesono?
3. Zifundisa Ntoni Iinkonzo Zehlabathi?
4. Kutheni UThixo Evumele Ukubandezeleka?
5. Kwakutheni Ukuze UThixo Akwenze?
6. Kukho iSicwangciso seXesha elide
7. Amagqabaza okuqukumbela
Iinkcukacha ezithe xaxe

 

Imfihlelo yecebo likaThixo

Posted in Xhosa