Category: Shona

Vhangeri reHumambo hwaMwari

Nei vanhu vasingakwanise kugadzirisa matambudziko ayo? Unoziva here kuti zvinhu zvekutanga uye zvekupedzisira izvo Bhaibheri rinoratidza kuti Jesu akapararidza zvine chekuita nezveevhangeri yeHumambo hwaMwari? Unoziva here kuti Humambo hwaMwari ndohwakasimudzira vaapositori nevaya vakatanga hwakavatevera? Humambo hwaMwari ndihwo hunhu hwaJesu here?

Posted in Shona