Category: Mossi

Wẽnnaam ning sen ka saabã tõnd sɛgdẽ

3 FÃAGRÃ 1. Fo ɩɩvmda fo kũuma poor bɩãn yaa rẽ bɩ f bãng? 2. Ulayaa a Zezi bal n tõe n yiis fo komã bal? 3. Koɛɛg soaba vɩʋg nĩng fdo sũurẽ wã yaa sen kaalmã? 4. Rasem a

Posted in Mossi

Wẽnnaam ning sen ka saabã tõnd sɛgdẽ

3 FÃAGRÃ 1. Fo ɩɩvmda fo kũuma poor bɩãn yaa rẽ bɩ f bãng? 2. Ulayaa a Zezi bal n tõe n yiis fo komã bal? 3. Koɛɛg soaba vɩʋg nĩng fdo sũurẽ wã yaa sen kaalmã? 4. Rasem a

Posted in Mossi