Lichaamlik hongeric hawwejo honger ietsmearyn

3
Jouwtsyn
1. Binde goede harder Ikin myn skiep enmynskiep?
2. Freegje jojoôf waternei dit libbenbart linnejo
warrich omjo?
3. Allinne marrotsje ofruste wivelje josoms ofitlibben
heulendal?
4. Betekenis hat Wolle joneide deanoch libjes
datsaisdan isde weistelde?
5. Opstânning en it libben Hydyyn leauwt sillibjeels
ashy deagiet
6. Fiele is in spirituele honger enitkin allinne folt wurde
trochde ieniche diede tsjusternis…
7. Dedoar neiin befredigend libben
Dizze wrâld enyn defolgende

 

Lichaamlik hongeric hawwejo
honger ietsmearyn

Posted in Mende-Latin