Category: Mende-Latin

Lichaamlik hongeric hawwejo honger ietsmearyn

3 Jouwtsyn 1. Binde goede harder Ikin myn skiep enmynskiep? 2. Freegje jojoôf waternei dit libbenbart linnejo warrich omjo? 3. Allinne marrotsje ofruste wivelje josoms ofitlibben heulendal? 4. Betekenis hat Wolle joneide deanoch libjes datsaisdan isde weistelde? 5. Opstânning en

Posted in Mende-Latin