Ciallachadh corporra acha bheilacras ortairson

3
CHOILEANTA
1. Misean doras mathèid airbith tromhamsa teàrnar?
2. Feadhainn eile dhado leigeil sìosan còmhnaidh?
3. Gach càirdeas a bh’ agad eu-domhain agus falamh
heilthu den bheachd?
4. Miseam buachaill maith leigidh am buachaill maith?
5. Sìos airson nan caorachs mise buachaill maithagus
dhomh chaoraich
6. Smaoineachadh gurde thachras an dèidh a’ bheatha seo
thu sgìth aseachad…
7. Bheatha airson rudan atha
Smaoineachadh uaireannan nach

 

 

Ciallachadh corporra acha
bheilacras ortairson

Posted in Kikuyu