Wẽnnaam ning sen ka saabã tõnd sɛgdẽ

3
FÃAGRÃ
1. Fo ɩɩvmda fo kũuma poor bɩãn yaa rẽ bɩ f bãng?
2. Ulayaa a Zezi bal n tõe n yiis fo komã bal?
3. Koɛɛg soaba vɩʋg nĩng fdo sũurẽ wã yaa sen
kaalmã?
4. Rasem a tãab loogr poore a vʋʋgame n wilig
kiãmb?
5. Sɩɩgã komã na n loogame jõnd bugmã na n le
widame usõnd vɩɩmã
6. Nõnga dũniyã, hal wʋsgon ka toɩ ned ning fãa
sãam ye na paam vɩɩm…
7. Wã kɩtame tɩ yãk yam sundat
Zoa hakik la d perkɩɩm

Wẽnnaam ning sen ka
saabã tõnd sɛgdẽ

Posted in Mossi