Category: Punjabi Indian

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ

3 ਸਮੱਗਰੀ 1. ਕੀ ਮਨ਼ੁੱਖਤਾ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹਨ? 2. ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਕਹੜੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? 3. ਕੀ ਉਹ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ? 4. ਕੀ ਰਸੂਲਾਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕਸਖਾਈ ਸੀ? 5.

Posted in Punjabi Indian

ਰੱਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭੇਤ

2 ਸਮੱਗਰੀ 1. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ 2. ਿਸ􀂇ਸ਼ਟੀ ਿਕ􀂋? ਇਨਸਾਨ ਿਕ􀂋? ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਕ􀂋? ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਰਹੱਸ ਕੀ ਨਹ􀂀 ਹਨ ? 3. ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕੀ ਿਸਖਾ􀂋ਦੇ ਹਨ? 4. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

Posted in Punjabi Indian