Category: Marathi

देवाच्या योजनेचे रहस्य

सार्ग्री 1. देवाची योजना बहुतेकांसाठी एक रहस्य आहे 2. ननर्र्ाती कशासाठी? र्ाणसं का? सैतान का? सत्य म्हणजे काय? तो नवश्ांती आनण पापाचे रहस्य काय नाही? 3. जगातील िर्ा काय नशकवतात? 4. देव दःु ख का होऊ देतो? 5. देवाने तुम्हाला

Posted in Marathi