Category: Mankanya

Neikommelingen fannet fansille mear ferspraat

Neikommelingen fannet fansille mear ferspraat (Mankanya) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Mankanya