Category: Dagomba

Merupakan pengharapan orang percaya

 Yang berkuasa di!  Nubuatan dalam rirmanya walam kedatanganya yang pertama kali telah datang ke dalam dunia sebagai seorang bayi sebagaimana telah dinubuatkan?  (Dagomba) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Dagomba

Merupakan pengharapan orang percaya

3 CENDIKIAWAN 1. Messias yang menderita seorang lagi pemenan? 2. Melihat bahawa hanyaada seorang saja akan? 3. Menggenapi peranan messias yang menderita sewaktu? 4. Ebagai pelepas danpada waktu kedatanga? 5. Manusia ketika kedatangan keduakali mbilelihat kepada disalib 6. Naik ke

Posted in Dagomba