Mananampalataya ang katibayan na ang Ng lahat ng mga!

Tapat sa Kanyang mga pangako anyang unang pagparito naparito sisa mundo bilang isang sanggo sa sabsaban sagaya ng sinabi ng mga propeta?

(Lozi) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Lozi