Debatteerbare kwessie indie kerkvan

 Van vroue watas! 

Tedit baie belangrik om nie die kwessie van manvroue as sulks in oënskou te neem niear is vroue wat glo dat vroue nie as pastore behoort te dien nie en dat die? 

(Kabyle Berber) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Kabyle Berber