Jawmiraawo yizi duuniyaaru O hokki vizzo

Maayii dow kuroswal!

Kanka ka’a do’a zum laawol holluki Jawmiraawo nuzzinol maaza to Maako

nden ngettaa-Mo ngam ceeta O ceeti-ma?

(Fulani) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Fulani