Kibaru duman min bɛ Ala ka Masaya ko la

3
Ynhâld
1. Yala hadamadenya bɛ ni furaw ye wa?
2. Yesu ye Kibaru Duman jumɛn waajuli kɛ?
3. Yala Ala ka Masaya tun b dn Layidu kr la wa?
4. Yala Cidenw ye mɔgɔw kalan Masaya Kibaru Duman ko la wa?
5. Soso minnu b Layidu Kura kn, olu ye Ala ka Masaya kalan
6. Gɛrɛkiw ni Romɛkaw ka egilisiw bɛ mɔgɔw kalan ko Masaya nafa ka bon, Nka…
7. Mun na Ala ka Masaya
Kunnafoni minnu bɛ sɔrɔ mɔgɔw fɛ

Kibaru duman min bɛ Ala ka Masaya ko la

Posted in Bambara