Category: Bambara

Kibaru duman min bɛ Ala ka Masaya ko la

 O de ye fura ye!  Yala i b’a dɔn ko Yesu y’a fɔ ko laban tɛ se ka na ni Ala ka Masaya waajuli kɛra diɲɛ ye iko seere wa?  “(Bambara) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Bambara

Kibaru duman min bɛ Ala ka Masaya ko la

3 Ynhâld 1. Yala hadamadenya bɛ ni furaw ye wa? 2. Yesu ye Kibaru Duman jumɛn waajuli kɛ? 3. Yala Ala ka Masaya tun b dn Layidu kr la wa? 4. Yala Cidenw ye mɔgɔw kalan Masaya Kibaru Duman ko

Posted in Bambara

Kibaru duman min bɛ Ala ka Masaya ko la

3 Ynhâld 1. Yala hadamadenya bɛ ni furaw ye wa? 2. Yesu ye Kibaru Duman jumɛn waajuli kɛ? 3. Yala Ala ka Masaya tun b dn Layidu kr la wa? 4. Yala Cidenw ye mɔgɔw kalan Masaya Kibaru Duman ko

Posted in Bambara

Ala ka laɲini gundo

Kɔnɔkow 1. Ala ka Laɲini ye Gundo ye mɔgɔ caman bolo 2. Mun na Dafɛnw dabɔra? Mun na Hadamadenw? Mun na Sitanɛ? Tiɲɛ ye mun ye? Lafiɲɛbɔ ni jurumu gundo ye mun ye? 3. Diinan minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ, olu

Posted in Bambara