ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ

3
ਸਮੱਗਰੀ
1. ਕੀ ਮਨ਼ੁੱਖਤਾ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹਨ?
2. ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਕਹੜੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ?
3. ਕੀ ਉਹ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ?
4. ਕੀ ਰਸੂਲਾਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕਸਖਾਈ ਸੀ?
5. ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਸਖਾਇਆ
6. ਗਰੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਕਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਕ ਰਾਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ…
7. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਕਉਂ
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ

Posted in Punjabi Indian