ભગવાનની યોજનાન ું રહસ્ય

સામગ્રી
1. ભગવાનની યોજના મોટાભાગના લોકો માટે એક રહસ્ય છે
2. સજચન શા માટે? શા માટે મન ષ્યો? શા માટે શેતાન? સત્ય શ ું છે? તે આરામ અને પાપના
રહસ્યો શ ું નથી?
3. સ્વશ્વના ધમો શ ું શીખવે છે?
4. ઈશ્વર શા માટે િ ુઃખ-તકલીફો આવવા િે છે?
5. ભગવાને તમને કેમ બનાવયા?
6. લાુંબા ગાળાની યોજના છે
7. સ્નષ્કષચની દટપ્પણીઓ
વધ મસ્હતી

 

ભગવાનની યોજનાન ું રહસ્ય

Posted in Gujarati