Category: Gujarati

ભગવાનની યોજનાન ું રહસ્ય

સામગ્રી 1. ભગવાનની યોજના મોટાભાગના લોકો માટે એક રહસ્ય છે 2. સજચન શા માટે? શા માટે મન ષ્યો? શા માટે શેતાન? સત્ય શ ું છે? તે આરામ અને પાપના રહસ્યો શ ું નથી? 3. સ્વશ્વના ધમો શ ું શીખવે છે?

Posted in Gujarati