Bisharar Mulkin Allah

Me yasa ɗan adam ba zai iya warware matsalolinsa ba?
Shin ka san cewa abubuwa na farko da na ƙarshe da Littafi Mai-Tsarki ya nuna Yesu ya yi wa’azin damuwa game da bisharar Mulkin Allah?
Shin kun san Mulkin Allah shine manzannin manzannin da kuma waɗanda suka biyo bayansu?
Shin Mulkin Allah mutumin Yesu ne? Shin mulkin Allah Yesu yana rayuwarsa cikinmu yanzu? Shin Mulkin Allah wani irin mulkin ne na gaba? Shin za ku gaskata abin da Littafi Mai Tsarki yake koyarwa?
Menene sarauta? Kawai menene Mulkin Allah? Menene Littafi Mai Tsarki ya koyar? Menene cocin farko na Kirista ya koyar?
Shin ka fahimci ƙarshen zai zo ba har sai an yi wa’azin Mulkin Allah ga duniya a matsayin mai shaida?

Link: Bisharar Mulkin Allah

Posted in Hausa