Bible News Prophecy Magazine in Ekegusii Julai-September 2017

Ekerenga kere ase amang’ana aya:

Korwa ase omoriki: Bionsi ngoetera ase obwanchani. Nonya ebinto bionsi bire ebi’eng’encho enene titobaisa kweba ng’a Ebibilia yonsi nigo egokwanera igoro y’obwanchani.

Omosaria bw’amachiko Ning’o? Inee ne engiti yeritang’ani gose ne ya kabere ase okomaano 13?

Amachiko ikomi na Omosaria BW’amachiko. Inee, omosaria oyo bw’amachiko nigo agosaria amachiko onsi ikomi?

Omoyega bw’ebirori nomanyete amange igoro y’erituko eri rinene?

Kweorokereria Ebibilia: Eleseni 12b. Koenekia omogano bw’Ebibilia. Emegano yaetire nigo ekworokia ng’a Ebibilia nigo ere ey’ekeene.

 Inee, Nyasae ngokorangeria are? Naki oranyare gokwanera ayio?

Amang’ana amayia y’obobani Bw’ebibilia Julai-September 2017

Posted in CCOG Africa News, Uncategorized