Category: Southern Ndebele

Halicci Dan Sadsam Daban Da Sauran Da cewa mutum yana!

Sabili da haka ya halicce mu a matsayin haɗin kai na ɓangarorin abubuwa da na jiki bubuwan da ke jikin mutum bayyane yake wanda yake? (Southern Ndebele) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Southern Ndebele