Category: Oshiwambo

Yuav tsumpaub tseeb qhovuas wbtabtom

 Tus uas zamtau!  Nujnqis uas koj tshuav zam tag lawm haum pebua txhaum rau lwm tuspeb yuav tsumthov lawv zam tximrau thiajlirov qab sibraug zootau uake?  (Oshiwambo) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Oshiwambo