Category: Jur Modo

Nati mwishibe ukuti muli no mweo wa muyayaya Waya tukwato kupa!

Lupando kuti alipile umutengo walubembu lwesuesu afwilile mwipunda lyesu asendo kukandwo kwalingilwe ifwe? (Jur Modo) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Jur Modo