Category: Digo

Cimeneco m’malomwa inendipo ndikhululukidwa Ndi cipulum utso!

Cifukwa ca cisomo canu ndi cikhululukiro ca macimo cimene ciri mphatso ya moyo wosatha mwapanga ganizo la chifukwa cha zimene mwawerenga pano? (Digo) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Digo