Kibaru duman min bɛ Ala ka Masaya ko la

 O de ye fura ye! 

Yala i b’a dɔn ko Yesu y’a fɔ ko laban tɛ se ka na ni Ala ka Masaya waajuli kɛra diɲɛ ye iko seere wa? 

(Bambara) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Bambara