கடவுளின் திட்டத்தின் மர்மம்

உள்ளடக்கம்
1. கடவுளின் திட்டம் தபரும்பாலாைவர்களுக்கு ஒரு மர்மம்
2. ஏன் உருவாக்கம்? ஏன் மைிதர்கள்? ஏன் சாத்தான்? உண்தம என்றால்
என்ை? ஓய்வு மற்றும் பாவத்தின் மர்மங்கள் என்ை?
3. உலக மதங்கள் என்ை கற்பிக்கின்றை?
4. கடவுள் ஏன் துன்பத்தத அனுமதிக்கிறார்?
5. கடவுள் உன்தை ஏன் பதடத்தார்?
6. ஒரு நீண்ட கால திட்டம் உள்ளது
7. முடிவாை கருத்துகள்
ரமலும் தகவல்

 

கடவுளின் திட்டத்தின் மர்மம்

Posted in Tamil