ਰੱਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭੇਤ

2
ਸਮੱਗਰੀ
1. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ
2. ਿਸ􀂇ਸ਼ਟੀ ਿਕ􀂋? ਇਨਸਾਨ ਿਕ􀂋? ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਕ􀂋? ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਰਹੱਸ ਕੀ ਨਹ􀂀 ਹਨ ?
3. ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕੀ ਿਸਖਾ􀂋ਦੇ ਹਨ?
4. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁੱਖ􀁿 ਨੂੰ ਿਕ􀂋 ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ?
5. ਰੱਬ ਨ􀄂 ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕ􀂋 ਬਣਾਇਆ?
6. ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ
7. ਸਮਾਪਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

ਰੱਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭੇਤ

Posted in Punjabi Indian