Author: ccogadmin

Evangelist Evans Ochieng reports on the work and congregations in Africa

Evans Ochieng Kisiengo Evangelist Evans Ochieng sent in the following report: June 8, 2018 Greetings from Kenya. I thank God for the great and wonderful work He has done in Africa through the hands of Dr Bob and pastors of

Posted in CCOG Africa News

Malawi and Mozambique report

May 24, 2018 Dear Pastor Dr Bob, Greetings from Malawi, Zambia, and Mozambique. Thanks for the funds you sent to us to assist in buying food for the needy. The donation has assisted a lot in the way that Brethren

Posted in CCOG Africa News

Bible News Prophecy Magazine in Dholuo Apr-Jun 2018

Duond Weche Mokor. Bironu e yo machalo kama. Bende Kanisa Nyasaye mar adieri owinjore bed kod Log tichne Jerusalem? Jomoko wacho kamano! To Muma puonjo nang’o? Somo Muma e Lesson mar 13:Ang’o ma Jo Kristo biro yudo kaka gikeni? Osinginegi

Posted in CCOG Africa News, Magazines

Migowi, Malawi

Here is a photograph of the Continuing Church of God congregation in Migowi, Malawi: Migowi, Malawi For more information on this congregation, contact Radson Mulozowa email radsonmulozowa@gmail.com

Posted in CCOG Africa News

Paloni, Malawi

Here is a photograph of the Continuing Church of God congregation in Paloni, Malawi: Paloni, Malawi Here is a photograph of some mattresses that they were provided there: Here is short video from Paloni, Malawi: 3:34 Visit to Malawi For

Posted in CCOG Africa News

Funuzi, Malawi

Here are some photographs of the Continuing Church of God congregation in Funuzi, Malawi: Evangelist Ochieng speaking before Funuzi, Malawi congregation Funuzi, Malawi congregation with many holding the Bible News Prophecy magazine in Chichewa/Nyanja.Here is a link: Nkhani Za Ulosi

Posted in Uncategorized

Trip to Malawi and updates on Mozambique and Zambia

CCOG Evangelist Evans Ochieng was able to visit Malawi this month. Radson Mulozowa sent the following from Malawi April 20, 2018: Greetings Pastor Bob. Thanks for the magazines which will help the work and the visit of pastor Evans. The

Posted in CCOG Africa News

Bible News Prophecy Magazine in Chichewa Apr-Jun 2018

M’magazini Ino: 3 Kuchokera Mkonzi: KODI MPINGO WOONA WA MULUNGU NDI WOYENERA KUKHALA NDI LIKULU LAKE KU YERUSALEMU? Anthu ena akumatero. Kodi nanga baibulo likutiphunzitsa kuti chiyani? 13 TIYENI TIWERENGE PHUNZIRO 13 LA BAIBULO: Kodi cholowa cha Akhristu chiani? Kodi

Posted in CCOG Africa News, Magazines

Gribe, Kenya Congregation

We are pleased to announce that we have a congregation in Gribe, Kenya. Gribe, Kenya Congregation Host Jacob Otieno For further information, contact Evangelist Evans Ochieng. evochieng74@gmail.com  

Posted in CCOG Africa News

Visit and Baptism in Ethiopia

Deacon Koang Deng sent the following from Ethiopia: We are happy for the arriving of Pastor Evans in Gambella last Friday.We have a nice Sabbath in a Church. Pastor Evans baptized 7 members today in Gambella and 22 children were

Posted in CCOG Africa News